Kaisa Ijas

Minulla on kokemusta puheterapeuttisesta kuntoutuksesta monenlaisten lapsiasiakkaiden kanssa. Olen työskennellyt perheiden kanssa, joiden lapsella on puheen ja/tai kielen kehityksen viivästymä, kielellinen erityisvaikeus, lukivaikeus, puhemotoriikan hallinnan vaikeutta ja epäselvä puhe, dyspraksia, äännevirheitä, syömisen vaikeuksia, laaja-alainen kehitysviivästymä, kehitysvamma tai autismin kirjosta johtuvia vuorovaikutuksen vaikeuksia. Olen tottunut käyttämään työssäni tarpeen mukaan erilaisia keinoja visualisoida puhetta, kuten tukiviittomia, kuvia sekä nopeaa piirtämistä puheen tuoton ja ymmärtämisen tukena.

Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2010. Valmistumisen jälkeen työskentelin ensin puheterapeuttina perusterveydenhuollossa, minkä pohjalta minulla on laaja-alainen kokemus myös puheterapeuttisesta arvioinnista, vanhempien ja lähiympäristöjen ohjaamisesta sekä työskentelystä moniammatillisessa työyhteisössä. Toimin myös usean vuoden ajan osana kehitysvammahuollon moniammatillista työryhmää, jossa osallistuin kuntoutussuunnitelmien laatimiseen lapsille ja nuorille, joiden kommunikaatiovaikeuksien taustalla on kehitysvamma tai autismin kirjosta johtuvat vaikeudet. Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapiaa siirryin tekemään vuonna 2017 Terapiakeskus Terapeijaan. Yksityisenä ammatinharjoittajana aloitin elokuussa 2019.

Kielitaito

Terapiakielenä suomi, vanhempien ohjaus myös englanniksi.


Ammatillisia lisäkoulutuksia mm:

2024

 • Myofunktionaalisia näkökulmia kuntoutuksessa 2 pv (Laneku)

2023

 • Traumatietoinen puheterapia 1 pv (Mielipuhe Oy/ Marjo Valtonen)

 • Muksuoppi 3 op (Ben Fuhrman)

 • Tehoa nepsykuntoutukseen: työkalu vanhempainohjaukseen 1 pv (Heli Isomäki)

 • Motivaatio ja minäpystyvyys – kuntoutumisen mahdollistajat 1 pv (Heli Isomäki)

 • Äänteellisten taitojen vakiintumiseen liittyviä näkökulmia lapsen puheen kuntoutuksessa 1 pv (Annukka Kuutsa & Tuula Savinainen-Makkonen)

2022

 • Musiikkiterapia ja musiikin käyttö kontakti- ja vuorovaikutustaitojen kuntoutuksessa, 1 pv (Kuntoutuskouluttajat)

 • Puhetta kohti – tietoa ja kokemuksia valikoivan puhumattomuuden hoidossa, 2 pv (Kuntoutuskouluttajat)

 • Kuvat kielihäiriöisen lapsen kuntoutuksessa – verkkokoulutus, 3 h (Kipinäkeskus)

 • Ytimessä – monipuolista kommunikointia ydinsanaston avulla -verkkokoulutus, 3 h (Kipinäkeskus)

 • A Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech, 1 pv (Talk Tools)

 • Milloin ja miten käytät erilaisia apuvälineitä puheterapian tukena?, 1 pv (Äännekoulu)

 • Puutteellisin aistein kohti mielekästä tekemistä: aistimonivammaisten lasten kuntoutus, 1 pv (Kuntoutuskouluttajat)

2021-2022 

 • Mentalisaatio kuntoutustyössä, 1,5 op (Marjo Valtonen)

 • Erityislapsen hyvä arki – lasten moniammatillisen kuntoutuksen osaaja, 5 op (Kuntoutuskouluttajat)

2021 

 • Mitä vikaa syömisessä? & Syömisen terapiasta, 1 op (Kuntoutuskouluttajat)

 • AAC-keinoja käyttävien lasten kielellisten taitojen tukeminen, 1 pv (Kipinäkeskus)

 • Valikoiva puhumattomuus – tunnistaminen ja lähi-ihmisten ohjaus, 1⁄2 päivää (Kipinäkeskus)

 • Kielijänne – tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista, 1 pv (Snellman kesäyliopisto) 

2020 

 • Etäpuheterapiaa (Äännekoulu)

2019 

 • Pivotal Response Training- menetelmäkoulutus, 2 pv (Professio)

 • Faceformer-terapia ja myofunktionaalinen terapia, 1 pv (Äännekoulu)

 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla, 1 pv (Sirpa Tarvainen)

 • Introduction to Prompt, 2 pv (Prompt Institute)

2018 

 • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin, 2 pv (Kipinäkeskus)

 • Picture Exchange Communication System (Pecs) level 1, 2 pv (Pyramid Educational Consultants)

 • Suun ja kasvojen alueen myofaskiaalinen käsittely, 1 pv (Terapeija)

 • Suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus, vibra ja termiset hoidot, 1 pv (Terapeija)

2017 

 • Musiikin käyttö lasten ja nuorten kuntoutuksessa, 1 pv (Terapeija)

 • The Get Permission Approach to Pediatric Feeding Intervention, 3 pv (Terapeija)

 • Integrated Treatment of Feeding, Speech and mouth funktion in pediatrics, 3 pv (Talk Tools /Terapeija)

 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet, 1 pv (Terapeija)

 • Apusanamenetelmä puheen kuntoutuksessa (Tuula Savinainen-Makkonen) 

2016-2017 

 • Puhumattomasta lapsesta kielenkärkiäänteisiin, 5 pv (Terapeija) 

2015-2016 

 • Oral Placement Therapy, tasot 1 ja 2, 4 pv (Talk Tools/Terapeija)